Tag: Azuchi-Momoyama Period

Portrait of Hideyoshi Toyotomi [Kanzan Shimomura, 1918, from TAIKAN and KANZAN] Thumbnail Images
2240 x 4800 px
Matsunaga Harumatsu [Yoshitoshi Tsukioka, 1869, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3260 x 4800 px
Mori Rikimaru [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3216 x 4800 px
Sugenoya Kuemon [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3232 x 4800 px
Mori Bōmaru [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3252 x 4800 px
Mori Ranmaru [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3256 x 4800 px
Akashi Gidayu [Yoshitoshi Tsukioka,  from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3260 x 4800 px
Hatano Kiriwaka [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3180 x 4800 px
Saitou Kuranosuke [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3312 x 4800 px
Iwama Oguma [Yoshitoshi Tsukioka, 1869, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3264 x 4800 px
Ban Danemon [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3248 x 4800 px
Samanosuke Mitsutoshi with fox fires [Yoshitoshi Tsukioka, 1865, from One Hundred Ghost Stories of China and Japan] Thumbnail Images
3112 x 4800 px
Oda Harunaga and a page with a lantern [Yoshitoshi Tsukioka, 1865, from One Hundred Ghost Stories of China and Japan] Thumbnail Images
3108 x 4800 px
Fuwu Bansaku in Ruined Temple With Black Monster on Umbrella  [Yoshitoshi Tsukioka, 1865, from One Hundred Ghost Stories of China and Japan] Thumbnail Images
3128 x 4800 px
Mashiba Dairyō Hisayoshi Kō in Lightening [Yoshitoshi Tsukioka, 1865, from One Hundred Ghost Stories of China and Japan] Thumbnail Images
3108 x 4800 px
Moonlight Patrol [Yoshitoshi Tsukioka, 1885, from One Hundred Aspects of the Moon] Thumbnail Images
3268 x 4800 px
Faith in the third-day moon [Yoshitoshi Tsukioka, 1886, from One Hundred Aspects of the Moon] Thumbnail Images
3264 x 4800 px
Gen’i viewing the Moon from his castle [Yoshitoshi Tsukioka, 1887, from One Hundred Aspects of the Moon] Thumbnail Images
3268 x 4800 px
Photographers, Painters, Illustrators